About Us

Contact Details
Postal: Private Bag X29, Wartburg, 3233
Physical: Main Street, New Hanover
Tel: 033 815 2249   SMS Line: 45489 (SMS Std Rate Apply)
Fax: 033 502 0286  E-Mail:info@umshwathi.gov.za
MECs Visits
ndube1mthembu1 MEC. B. Scott

Left Pic: MEC Nomusa Dube-Ncube uvakashele umasipala waseMshwathi ukuzothula uhlelo le Community Works Programe. Inkundla yezemidlalo yase Cool Air ka ward 7 beyigcwele iphuphuma kwazise  phela  ukuthi lolu hlelo beluhambisana  nohlelo lukaMasipala lokwethulwa   kwesabelo zimali zango nyaka ka 2016/2017 (IDP)

Top L. PicMEC for Agriculture, Mr. Mthembu; The MEC came to uMshwathi to learn more about the farms that are currently supported by the Department of Agriculture.

Top R. Pic: MEC B. Scott, with Deputy Mayor and Councillor Dlamini.